معرقی مدیران
1399/4/25 چهارشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
مهدی اله پور مدیرکل 05832222742
حسین هراتی معاون پایش 05832235810-3 داخلی 212
حبیب لشگری معاون فنی 05832235810-3 داخلی 205
حامد هدایتی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 05832235810-3 داخلی 209
1399/3/12 دوشنبه
تست
بيشتر