شماره تماس مدیران شهرستان
1399/4/21 شنبه
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد 
32235810 داخلی های 239 و 254 و 258

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین
37222321  و 372 31221

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان
36347852-4

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم
32272094 و 32277255

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه
32506322

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان
32924220

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج
36424677

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راز و جرگلان
32624717
 
بيشتر