مدیران

معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد


 
نام و نام خانوادگی: نیره پورملائی
سمت: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد
سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست

دکتری مدیریت محیط زیست

سوابق شغلی:

کارشناس محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

کارشناس آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

عضو انتخابی شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان

کارشناس مسئول محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

مشاور اجرایی مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

مدرس دانشگاه پیام نور زاهدان

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد

شماره تماس: 38253055

____________________نام و نام خانوادگی
: اعظم حبیبی پور

سمت: معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری

دکتری تخصصی علوم مهندسی آبخیزداری

سوابق شغلی:

کارشناس محیط زیست اداره شهرستان مهریز

کارشناس مسئول زیستگاهها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

شماره تماس: 38253056

______________________
 
نام و نام خانوادگی: محمدرضا کوچک زاده
سمت: معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
سوابق تحصیلی:
لیسانس میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد محیط زیست-مدیریت محیط زیست
سوابق شغلی:
کارشناس طرح تحقیقی پرندگان شکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
کارشناس مسئول موزه جانور شناسی شهید باهنر کرمان
کارشناس محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
کارشناس مسئول محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
سرپرست محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
شماره تماس: 38250301
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد