نظر خواهي
بنظر شما مهمترین مشکل زیست محیطی استان چیست؟
   
آلودگی خاک
آلودگی هوا
شکار غیر مجاز
کم آبی


بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین