.
شماره تماس مدیران اداره کل
1399/4/21 شنبه
دفتر مدیرکل
32222742
فکس 32244355 
1397/2/25 سه‌شنبه
شماره تماس اداره کل  05832240337 -
05832235810-4
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال