.
شماره تماس مدیران اداره کل
تلفن مدیر 1
تلفن مدیر 2
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال