اخبار برگزیده

تعقیب و گریز شکارچیان غیر مجاز آهو در پارک ملی سالوک

تعقیب و گریز شکارچیان غیر مجاز آهو در پارک ملی سالوک

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین گفت: طی گشت و کنترل محیطبانان در حاشیه پارک ملی سالوک صدای شلیک سه گلوله به گوش رسید که محیطبانان سریعا خود را به محل تیر اندازی رسانده و به تعقیب و گریز شکارچیان پرداخته که متأسفانه شکارچیان از تاریکی شب استفاده و از محل متواری شدند علی فرجی افزود: پس از بررسی محل تیر اندازی لاشه یک رأس آهوی نر کشف گردد وی اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و جستجو برای شناسایی متخلفین ادامه دارد
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین